Diverse kunnskap

Insentivsystemer

En sentral utfordring i organisasjoner (bedrifter) består i å få ansatte til å bidra til bedriftens måloppnåelse. Ansatte kan her oppfattes som alle fra toppleder til ansatte på gulvet. Der er ikke alltid sammenfallende interesser mellom ansatt og bedrift. Dette kan være for eksempel i forhold til eieres interesser, lederbeslutninger, fokus og i forhold til kostnadsbevissthet og innsats.

I dette kapittelet skal vi gjøre rede for et teoretisk grunnlag for hvordan forholdet mellom to aktører som står i avhengighetsforhold med hverandre, nærmere bestemt prinsipal og agent, kan beskrives. Videre skal vi se på teoretisk grunnlag for mekanismer som prinsipalen kan bruke for at agenten skal bidra, det vi si hvilke insentivmekanismer som kan nyttes.

Insentiver er bare en av flere styrings- og motivasjonsmekanismer. Andre viktige mekanismer er regler og kultur.

Nedlastbare filer