Hva er team og hvordan lykkes

Hva er så et team. Den letteste måten å forklare dette på er med følgende definisjon.

"Et team er en liten gruppe mennesker med komplementære egenskaper (faglige, mellommenneskelige, problemløsing), som er forpliktet av et felles formål, spesifikke resultatmål, og måter å jobbe sammen på, og som holder hverandre gjensidig ansvarlig for dette."

Man kan uten tvil utvide og spesifisere denne, men hva er de relle konsekvensen av denne definisjonen (og annen forståelse av team).

Den enkle forståelse er som følger.

 1. Team må ha en klar oppgave (felles mål), som er utfordrende og som løses best i team. Oppgaven må også være så utfordrende at den motiverer og involverer teamet. For at oppgaven skal løses best i team er det følgende krav til egenskaper ved oppgaven.
  • Det må eksistere resultatavhengighet. Dvs hver og en må være avhengig av de andre for å nå målet.
  • Det må være gjensidig avhengighet i løsningen av oppgaven, dvs person A kan ikke løse oppgaven uten interaksjon med person B.
  • Oppgavene må kreve ferdigheter som utfyller hverandre, og ikke en person kan ivareta.
 2. Team bør bestå av få personer, helst ikke fler enn 6 - 8. Personene bør ha ulike egenskaper og kunnskap, dvs. ha komplementære egenskaper. Dette gjelder ikke bare faglig, men også mellommenneskelige egenskaper.
 3. Teamet må være klart definert i forhold til organisasjonen, slik at både organisasjonen og teamet vet hvem som er med på laget. Den enkeltes rolle i teamet bør være tydelig og godt avklart.
 4. Teamet må støttes av organisasjonen. I korte trekk betyr det.
  • Organisasjonen må stille tydelige krav til teamet.
  • Organisasjonen gir nødvendig opplæring i å arbeide i team.
  • Organisasjonen gir team de nødvendige ressurser og bistand for å gjennomføre oppgaven.
  • Team synliggjøres i organisasjonen.
  • Organisasjonen gir team løpende tilbakemelding på teamets arbeid.
  • Belønningssystemer tar hensyn til team.
 5. Teamet må ha et klart og effektivt lederskap. Lederskapet må motivere, løse konflikter og legge forhold til rette for hele teamet.
 6. Teamet må stadig utvikle seg. Team som ikke utvikler seg som team vil etterhvert smuldre opp.
 7. Legg ikke bare vekt på resultatet, men også hvordan teamets kreativitet, kommunikasjon og indre forhold utvikler seg.

Tar man hensyn til disse 7 punktene når man etablerer og arbeider med team, er forutsetningene for å lykkes der.